Thursday, March 27, 2008

സൂചികയുടെ ഫലങ്ങള്‍ ചുരുക്കത്തില്‍

2004 മുതല്‍ 2008 വരെയുള്ള 676 ബ്ലോഗുകളാണു് സൂചികയില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉള്ളത്

2006 Sept മുതല്‍ 2006 Feb വരെ ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. June 2007 മുതല്‍ പിന്മൊഴികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയരുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. ഈ സമയത്താണു് pinmozhi എന്ന പിന്മൊഴി ശേഖരണ സംവിധാനം നിര്ത്തലാക്കുന്നത്. അപ്പോള്‍ aggragators വായനക്കരെ ഉണ്ടാക്കും എന്നല്ലാതെ participation കൂട്ടുന്നില്ലാ എന്ന് വെണമെങ്കില്‍ മനസിലാക്കാം. അതോ വായനക്കാര്‍ എഴുത്തുകാരായി മാറിയോ?


August 2006ല്‍ 89 പുതിയ മലയാളം ബ്ലോഗുകള്‍ തുടങ്ങിയത്. മലയാളം ബ്ലോഗിന്റെ ചുരുങ്ങിയ കലയളവില്‍ ഇത് ഒരു സുവര്ണ്ണകാലമായിരുന്നു.

പക്ഷെ ബ്ലോഗിന്റെ എണ്ണം കൂടിയതനുസരിച്ച് ലേഖനങ്ങള്‍ കൂടിയില്ല.

688 ബ്ലോഗുകളില്‍ നിന്നും 10 പോസ്റ്റിനു താഴെയുള്ള ബ്ലോഗുകളുടെ എണ്ണം = 289


വിവാദങ്ങള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ popularity കൂട്ടും എന്നതിനു് പ്രത്യേകം തെളിവുകള്‍ വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം മലയാളം ബ്ലോഗ് പില്കാലത്തിനേക്കാള്‍ സജ്ജീവമായിരുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ സൂചികയില്‍ clickthru ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് soochika വഴി ബ്ലോഗ് സന്ദര്‍ശിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.

Monday, March 24, 2008

RSS Feed പിള്ളേരു് കളിയല്ല.

RSS Feed വളരെ പ്രധാനപെട്ട ഒരു സംവിധാനമാണു്. Soochika പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് ബ്ലോഗുകളുടെ RSS feed വഴിയാണു്.

Soochika തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ചില ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും RSS feedകള്‍ publish ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു. Blog Feed publish ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരുടേയും സ്വാതന്ത്ര്യമാണു്.


Soochika Feedഉകള്‍ sequentialആയിട്ടാണു് ശേഖരിക്കുന്നത് ഈ sequencനു തടസം നേരിടുമ്പോള്‍, തടസം നേരിട്ട് blogഉകള്‍ soochika ഒരു blocked listലേക്ക് മാറ്റും. ഭാവിയില്‍ ഈ ബ്ലോഗുകള്‍ soochikയില്‍ പ്രത്യക്ഷപെടുകയില്ല. Blog Feed പുബ്ലിഷ് ചെയ്യണ്ടാ എന്ന ബ്ലോഗ് ഉടമയുടെ താല്പര്യം കണക്കിലെടുത്താണു് ഈ സ്മവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തീരുമാനം ഉറച്ചതായിരിക്കണം കാരണം ഈ ജന്മം ആ ബ്ലോഗ്
soochikaയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല.

മാത്രമല്ല Block ചെയ്ത Blogല്‍ നിന്നും എല്ല postകളും, commentകളും അഴിച്ചുകളയുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Wednesday, March 19, 2008

Soochika സൂചിക

ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച ആവശ്യമുള്ള ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1) ഇപ്പോള്‍ "നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് ചേര്‍ക്കു" എന്ന linkല്‍ അമര്ത്തിയാല്‍ ചേര്‍ക്കാനുള്ള ബ്ലോഗിന്റെ എണ്ണം എടുത്ത മാറ്റി. ബ്ലോഗ് ലേഖനങ്ങളോടൊപ്പം 500 പഴയ ലേഖനങ്ങളും 500 പിന്മൊഴികളും ചേര്‍ക്കുന്നതാണു്.

2) സൂചിക പലരും ഒരു aggregator ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയിന്നു. ഇപ്പോള്‍ Feed ശേഖരിക്കുന്നതിന്‍റെ cycle time 15 മിനിട്ടാണു്. ഇത് ഒരു നല്ല സംവിധാനമല്ല എന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു. ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാന്‍. താല്പര്യമുള്ളവര്‍ ഓരോരുത്തരും ഒരു Widget സ്വന്തം ബ്ലോഗില്‍ ചേര്ത്താല്‍ ബ്ലോഗ് സന്ദര്‍ശകര്‍ ആ ബ്ലോഗുകള്‍ സന്ദ്രശിക്കുന്ന ഉടന്‍ തന്നെ Feed update ആകും. ഞാന്‍ soochika host ചെയ്യുന്ന serverന്റെ processor loadഉം trafficഉം കുറയുകയും ചെയ്യും. ഈ വിധത്തില്‍ processing distribute ചെയ്യാനും സാധിക്കും. എല്ലാ processingഉം ഒരു serverല്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ സമൂഹം മുഴുവനും ഈ ക്രിയ ചെയ്യുന്നതല്ലെ അതിന്റെ demoകുന്ത്രാഫിക്കേഷന്‍.

3) കട്ടും മോട്ടിച്ചും ഉണ്ടാക്കിയ ചില ബ്ലോഗുകള്‍ soochikaയില്‍ നിന്നും ഇപ്പോള്‍ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല blog സ്വഭാവമില്ലാത്ത ചില ബ്ലോഗുകളും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം

a) ബ്ലോഗ് 'മുയ്മനും' അച്ചടിച്ച് മാസികകള്‍ scan ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന blogകള്‍
b) മലയാളികള്‍ മലയാളത്തില്‍ അല്ലാതെ 'മൊണ്ടി' ഇങ്ക്ലീഷിലും മങ്ക്ലീഷിലും എഴുതുന്ന blogകള്‍.
c) മറ്റ് മാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്നും ലേഖനങ്ങള്‍ കഷ്ടപ്പെട്ട CTRL+C / CTRL+V അടിച്ച ഒപ്പിച്ച blogകള്‍.

soochikaയില്‍ ബ്ലോഗുകള്‍ വരണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള തീരുമാനം തല്ക്കാലം soochika പടച്ചവനായ ഈ ഞാന്‍ ആണു തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഭാവിയില്‍ ഈ തീരുമാനം voteingലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് തീരുമാനിക്കാന്‍ വിട്ടുതരുന്നതിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കില്‍ ആലോചിക്കാം.

4) ഏറ്റവും പുതിയ ബ്ലോഗുകള്‍ എന്ന ഒരു പുതിയ link ചേര്ത്തിട്ടുണ്ട്.

5) സന്ദര്‍ശകനു് soochika വിട്ട് പുറത്തു പോകാന്‍ ഇപ്പോള്‍ രണ്ട് വഴികള്‍ മാത്രമെ കൊടിത്തിട്ടുള്ള 1) ലേഖനത്തിലുള്ള link വഴി. 2) പിന്മൊഴിയിലുള്ള link വഴി. ഈ രണ്ട് linkകുകളും ഒരു clickthru script കഴിഞ്ഞശേഷമാണു് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഇതു വഴി സന്ദര്‍ശകര്‍ അമര്ത്തി പുറത്തു പോകുന്ന linkഉകളും ശേഖരിക്കാനാവും. അതു വഴി എത്രപേര്‍ ഏത് ലേഖനങ്ങളും, പിന്മൊഴികളും വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അറിയാന്‍ കഴിയും. ഇതുവഴി എത്രപേര്‍ ഒരു പിന്മൊഴി വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അറിയാന്‍ കഴിയും. soochika അടുത്തു തന്നെ ഈ വിവരവും പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്നതായിരിക്കും

6) Page navigation ചേര്ത്തിട്ടുണ്ട്. ഉടന്‍ തന്നെ വിശതമായ searchഉം ചേര്‍ക്കുന്നതാണു്.

XML/RSS feed ഉടന്‍ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും.
നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അറിയിച്ച, eevuran, sajith, haree, എന്നിവര്‍ക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുക്കൊള്ളുന്നു.

Tuesday, March 18, 2008

ഭാരപ്പാ ഇവിടത്തെ ആരവാഹികള്‍?

കൂട്ടുകാരേ, നാട്ടുകാരേ, തിത്തിത്താരേ,
ക്ലബ്ബ് മെംബര്‍ഷിപ്പ് എന്ന ത്രെഡ് തുടങ്ങിയത് ഞാനായതുകാരണം മെംബര്‍ഷിപ്പ് വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഈമെയിലുലക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്‌. ഞാന്‍ ലിതിന്റെ അഡ്മിനല്ലാത്തതുകാരണം മെമ്പ്രഷിപ്പ് കൊടുക്കാന്‍ പ്രിവിലേജ് ഉള്ള ബൂലോഗന്‍ ആരാണെന്ന് കാണാനും മേല. ആരാണു ഉത്തരവാദിത്വത്തില്‍ പെട്ടു കിടക്കുന്നവര്‍ എന്ന് അറിയിച്ചാല്‍ എല്ലാം കൂടെ ഫോര്വേര്‍ഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു, അതുപോലെ മെംബര്‍ഷിപ്പ് പോസ്റ്റ് ഒന്നു പുതിക്കി ഇനി ആരെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നു കാണിച്ച് ഇട്ടാല്‍ ബ്ലോഗന്മാര്‍ തപ്പിത്തപ്പി നടക്കേണ്ടിയും വരത്തില്ല.

അതുപോലെ കൈപ്പള്ളിയുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സു പിടി യന്ത്രത്തില്‍ ക്ലബ്ബ് വലിയ ആക്റ്റീവിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് കാണുന്നു, അഡ് ബാനര്‍ വല്ലോം ഇട്ടാല്‍ ബൂലോഗ കാരുണ്യത്തിനോ അതുപോലെ വല്ല ചാരിറ്റിക്കോ ചുമ്മ കാശും പിരിഞ്ഞു കിട്ടും (നിര്‍ദ്ദേശമൊന്നുമല്ല, ഐഡിയ ആര്‍ക്കും ഉദിക്കാമല്ലോ.)

Monday, March 17, 2008

അലിയുടെലോകം

അലിയുടെലോകം
ഹരിത കെ. വി,
പത്താം തരം
ഒരു ഇറാനിയന്‍ ചിത്രമാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ അതു കാണാനുള്ള താല്‍പര്യത്തിനു പകരം ഒരു തരം തമാശയായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സില്‍. ഇംഗ്ലീഷ്‌ സിനിമയോ ഹിന്ദി സിനിമയോ ആണെങ്കില്‍ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാവും. ഒരു ഇറാനിയന്‍ സിനിമ കണ്ട്‌ എന്ത്‌ കിട്ടാനാണ്‌. ആ ഭാഷയെ അക്ഷരമോ ഒന്നും അറിയില്ല.എന്നാല്‍ സിനിമയ്ക്കോ ആസ്വാദകര്‍ക്കോ ഭാഷ തടസ്സമാകുന്നില്ല എന്ന്‌ ഞാനറിഞ്ഞത്‌ ചില്‍ഡ്രന്‍ ഓഫ്‌ ഹെവന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്‌. അടുത്തിരിക്കുന്നവര്‍ അവേശം കൊള്ളുമ്പോള്‍, കണ്ണീരുതിര്‍ക്കുമ്പോള്‍. ഏന്റെ കണ്ണൂകളും അറിയാതെ നിറയുമ്പോള്‍ ഞാനറിഞ്ഞു ഭാഷ സിനിമയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമല്ലെന്ന്‌. ക്യാമറയാണ്‌ യഥാര്‍ത്ഥ ഭാഷയെന്ന്‌. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു നിസ്സാര സംഭത്തില്‍ നിന്ന്‌ അതിമനോഹരമായി പുരോഗമിക്കുന്ന സിനിമയാണ്‌ മജീദ്‌ മാജിദിയുടെ സ്വര്‍ഗത്തിലെ കുട്ടികള്‍. ആരെയും ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വലിയ സിനിമ........................................................സിനിമ തുടങ്ങുന്നതു മുതല്‍ അവസാനിക്കുന്നതു വരെ നാം ചുറ്റുപാടുള്ളതെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു. നമ്മുടെ ലോകം അലിയുടെ ലോകമാണ്‌. ഇലിടെ നാം അറിയാതെ അലിയായി മാറുന്നു.

ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗ്

എന്റെ നാടിനും നാട്ടാര്‍ക്കും വേണ്ടി ഒരു ബ്ലോഗ്...

പുത്തന്‍‌ചിറ വിശേഷങ്ങള്‍.

സസ്നേഹം,

-സുധീര്‍

Thursday, March 13, 2008

പാവം ബെര്‍ളി തോമസ്‌

ഇന്നത്തെ ഫ്ലാഷില്‍ വന്നത്‌
ബര്‍ളിയുടെ പോസ്റ്റ്‌ ഇതാ